Csoportos életbiztosítás

 1. Miről szól a Kiszámoló Egyesület rendes és pártoló tagjai részére nyújtott kiegészítő baleseti- és egészségbiztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés?

Az NN Biztosító Zrt. (1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8., a továbbiakban Biztosító) és a Kiszámoló Egyesület (2040 Budaörs, Ébner György köz 4., adószám: 18747636-1-13, statisztikai számjel: 18747626-8559-529-13, a továbbiakban Szerződő) között 2019. április 30. napján létrejött a Kiszámoló Egyesület rendes és pártoló tagjai részére nyújtott kiegészítő baleseti- és egészségbiztosításokkal rendelkező csoportos biztosítási szerződés (továbbiakban Csoportos Biztosítás) célja, hogy a Kiszámoló Egyesülettel tagsági jogviszonyban álló rendes és pártoló tagjai (továbbiakban: Tagok) számára csoportos biztosítás keretein belül biztosítási védelmet nyújtson.

A csoportos biztosítási szerződésre Kiszámoló Egyesület rendes és pártoló tagjai részére nyújtott kiegészítő baleseti- és egészségbiztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei (a továbbiakban Biztosítási Feltételek) vonatkozik, ami a 4. számú kérdésnél linken elérhető és letölthető.

 

 1. Milyen biztosítási csomagok érhetők el és milyen eseményekre nyújt fedezetet a csoportos biztosítás?

A Csoportos Biztosításhoz csatlakozni kívánó Tagok négy előre meghatározott tartalmú csomagból választhatnak egyet a csatlakozási nyilatkozat kitöltésekor a nyilatkozaton jelölve. A választható csomagokat a következő táblázat tartalmazza:

  Mini csomag Midi csomag Maxi csomag Aktív csomag
Fedezet Biztosítási összeg Biztosítási összeg Biztosítási összeg Biztosítási összeg
Bármely okú halálra szóló alapbiztosítási fedezet 10 000 000 Ft 20 000 000 Ft 20 000 000 Ft 1 000 000 Ft
Baleseti halálra szóló kiegészítő biztosítási fedezet     15 000 000 Ft  
Baleseti eredetű maradandó egészségbiztosításra szóló kiegészítő biztosítási fedezet 10 000 000 Ft 20 000 000 Ft 20 000 000 Ft 20 000 000 Ft
Baleseti műtéti térítésre szóló kiegészítő biztosítási fedezet     500 000 Ft  
Baleseti kórházi napi térítésre szóló és kiegészítő biztosítási fedezet   10 000 Ft 15 000 Ft  
Baleseti keresőképtelenségre szóló napi térítést biztosító kiegészítő biztosítási fedezet       10 000 Ft
Baleseti csonttörésre és csontrepedésre szóló kiegészítő biztosítási fedezet       50 000 Ft
Rokkantságra szóló csoportos kiegészítő biztosítási fedezet       5 000 000 Ft
Műtéti költségekre szóló kiegészítő biztosítási fedezet       150 000 Ft
Bármely okú kórházi  napi térítésre szóló kiegészítő biztosítási fedezet       15 000 Ft
32 súlyos betegségre fedezetet nyújtó kiegészítő biztosítási fedezet     2 000 000 Ft 2 000 000 Ft
+ 7/24 orvosi call center asszisztencia szolgáltatás díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes
Havi díj / fő 1 466 Ft 2 950 Ft 4 470 Ft 4 500 Ft
Éves díj / fő 17 592 Ft 35 400Ft 53 640 Ft 54 000 Ft

 

 1. Ki lehet biztosított?

Biztosított az a 18 és 55 év közötti természetes személy lehet, aki a Kiszámoló Egyesülettel, mint Szerződővel tagsági jogviszonyban álló egyesületi tag vagy pártoló tag (továbbiakban: Tag), a Csoportos Biztosításhoz Biztosítotti Nyilatkozattal csatlakozik, és egyúttal vállalja a biztosítási díj megfizetését a Szerződő részére, és a díjfizetést folyamatosan, annak esedékessége szerint teljesíti, valamint akik teljes mértékben megfelelnek a Biztosítotti feltételeknek, mint csoport ismérvnek, és csatlakozási kérelmüket a Biztosító elfogadja.

 

 1. Hogyan csatlakozhat a Kiszámoló Egyesület rendes és pártoló tagja a csoportos biztosításhoz?

A Tagok a Csoportos Biztosításhoz kizárólag Biztosítotti minőségben csatlakozhatnak. A Biztosítotti csatlakozás folyamata akként valósul meg, hogy jelen honlapról a Tag a termék leírás megismerése után letölti, elolvassa, megismeri:

 • a Biztosítási Feltételeket és mellékleteit,
 • a Kiszámoló Egyesület rendes és pártoló tagjai részére nyújtott csoportos élet- baleset – és egészségbiztosításhoz kapcsolódó díjmentes asszisztencia szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályzatot és Adatvédelmi tájékoztatót,
 • Teljes műtéti listát,
 • valamint az Ügynöki tájékoztatót.

Ezt követően a Tag csatlakozási kérelmét akként teszi meg, hogy a jelen honlapról letölthető alábbi nyilatkozatokat kitölti, kinyomtatja, és minden szükséges helyen aláírva eljuttatja az NN Biztosító Zrt. részére postai úton az (1364 Budapest, Pf. 247) címére, a borítékon feltüntetve, hogy KISZÁMOLÓ EGYESÜLET

 • Biztosítotti Nyilatkozat (kitöltése kötelező),
 • Egészségi nyilatkozat (kitöltése kötelező),
 • Kedvezményezett jelölő nyilatkozat (kitöltése nem kötelező),
 • Asszisztencia adatkezelési és adattovábbítási hozzájáruló nyilatkozat (kitöltése nem kötelező),

Formailag ezen négy nyilatkozat egy darab, írható pdf dokumentumban található.

 

A Biztosított jogosult és köteles a Biztosítotti Nyilatkozat megtételekor választani a Biztosítási csomagok közül.

Amennyiben a Biztosított új biztosítási csomagot választana, először a meglévő biztosítási jogviszonyát kell felmondania, majd lehetősége van a Csoportos Biztosításhoz újracsatlakozni és ennek során megjelölni a választott csomagot.

A Csoportos Biztosításhoz való újracsatlakozási igényének legkésőbb minden évben 07.01-et megelőző legalább 60 nappal a Biztosítóhoz be kell érkeznie. Amennyiben az újracsatlakozási kérelem a megadott határidő eltelte után érkezik meg, úgy azt a Biztosító elutasítja. Újracsatlakozás esetén a kockázatviselés kezdete 07.01.-e lesz, feltéve, hogy a Biztosító a Biztosított Biztosítotti Nyilatkozatban megtett újracsatlakozási kérelmét elfogadta.

A Biztosítotti újracsatlakozás folyamata akként valósul meg, hogy jelen honlapról a Tag a termék leírás megismerése után letölti, elolvassa, megismeri:

 • a Biztosítási Feltételeket és mellékleteit,
 • a Kiszámoló Egyesület rendes és pártoló tagjai részére nyújtott csoportos élet- baleset – és egészségbiztosításhoz kapcsolódó díjmentes asszisztencia szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályzatot és Adatvédelmi tájékoztatót,
 • Teljes műtéti listát,
 • valamint az Ügynöki tájékoztatót.

Ezt követően a Tag az újracsatlakozási kérelmét akként teszi meg, hogy a jelen honlapról letölthető alábbi nyilatkozatokat kitölti, kinyomtatja, és minden szükséges helyen aláírva eljuttatja az NN Biztosító Zrt. részére postai úton az (1364 Budapest, Pf. 247) címére, a borítékon feltüntetve, hogy KISZÁMOLÓ EGYESÜLET

 • Biztosítotti csatlakozási nyilatkozat évfordulós módosítás esetére (kitöltése kötelező),
 • Egészségi nyilatkozat (kitöltése kötelező),
 • Kedvezményezett jelölő nyilatkozat (kitöltése nem kötelező),
 • Asszisztencia adatkezelési és adattovábbítási hozzájáruló nyilatkozat (kitöltése nem kötelező),

Formailag ezen négy nyilatkozat egy darab, írható pdf dokumentumban található.

Miként jön létre a biztosítotti jogviszony?

A Biztosított Biztosítotti Nyilatkozattal történő csatlakozását a Biztosító kockázatelbíráláshoz, ezen belül a Biztosított egészségi nyilatkozatához köti. A Biztosító jogosult a kockázatelbíráláshoz szükséges egyéb dokumentumok, írásos nyilatkozatok bekérésére is. A Biztosító az így tudomására jutott adatokat jogosult ellenőrizni.

Az Egészségi nyilatkozattal kapcsolatban a Biztosító hiánypótlást írhat elő. Ebben az esetben a Biztosító elektronikus úton tájékoztatja a hiánypótlás tényéről a Biztosítottat elektronikus levélben.

A Biztosított a 4. számú kérdésnél meghatározott dokumentumokat köteles eljuttatni a Biztosító részére postai úton az alábbi címre:

NN Biztosító Zrt. 1364 Budapest, Pf. 247.

A borítékon kérjük feltüntetni az alábbi jelzést: KISZÁMOLÓ EGYESÜLET

A kockázatelbírálás eredményétől függően a Biztosító a Biztosított Biztosítotti Nyilatkozatban megtett csatlakozási kérelmét

 1. elfogadja és visszaigazolást küld (a továbbiakban Visszaigazoló levél), vagy
 2. elutasítja. Az elutasítást a Biztosító nem köteles megindokolni.

A Biztosító a Biztosított által a fentiek szerint megtett Biztosítotti Nyilatkozatban megtett csatlakozási kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról az előzőkben meghatározott dokumentumok székhelyére történő beérkezést követő második hónap 5. napjáig a Biztosítotti Nyilatkozatban megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben tájékoztatja a Biztosítottat.

 

 1. Ki és hogyan fizeti a biztosítási díjat?

A Csoportos Biztosítás díja a Biztosító kockázatviselésének, illetve a szolgáltatási kötelezettségének ellenértéke, melyet a Szerződő köteles megfizetni a Biztosítónak.

A Szerződő a biztosítási díj egy Biztosítottra vonatkozó részét továbbhárítja a Biztosítottra, melyet a Biztosított a Szerződő felé megtett külön nyilatkozatban csatlakozáskor kifejezetten elfogad, és külön megállapodásuk szerint fizet meg a Szerződőnek.

A Biztosító és a Szerződő kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a biztosítás díját biztosítási évente közös megegyezéssel módosítsa, azaz a biztosítás díját a Biztosító és a Szerződő biztosítási évente egyoldalúan állapítja meg, és az így megállapított, a Biztosítottra vonatkozó, és részére előzetesen közölt biztosítási díjrész mindig egy-egy biztosítási évre vonatkozik. A Szerződő amennyiben a Biztosítóval közösen megállapodtak a következő biztosítási évre vonatkozó biztosítási díjról, legkésőbb 60 nappal a biztosítási év vége előtt értesíti a Biztosítottat a következő biztosítási évre vonatkozó biztosítási díjrészről. A Szerződő a Biztosított tagsági jogviszonyával kapcsolatban rendelkezésére álló e-mail címére küldött elektronikus levélben értesíti a Biztosítottat a módosításról, valamint a módosításról tájékoztatást tesz közzé a kiszamolo.hu honlapján. A Biztosított jogosult arra, hogy a következő biztosítási évre vonatkozó új biztosítási díjrészt elutasítsa. A Biztosított ezen jogát legkésőbb 30 nappal a tárgyi biztosítási év vége előtt gyakorolhatja a Szerződő e-mail címére küldött levélben. Amennyiben a Biztosított az új biztosítási díjrészt a Szerződőnek küldött elektronikus levélben elutasítja, akkor az egyúttal a Csoportos Biztosítási szerződésben való részvételhez adott hozzájárulásának/nyilatkozatának visszavonását is jelenti, amelynek következményeképpen a biztosítási fedezet az adott Biztosított vonatkozásában a tárgyi biztosítási év végével megszűnik, melyről a Szerződő köteles tájékoztatni a Biztosítót a biztosítási év vége előtt 20 nappal.

 

 1. Mikor kezdődik az NN Biztosító Zrt. kockázatviselés az adott biztosított vonatkozásában?

A Biztosító adott Biztosítottra az általa választott biztosítási csomagban meghatározott fedezetekre vonatkozó kockázatviselése a Biztosított Biztosítotti Nyilatkozatának és 4. számú kérdésnél meghatározott dokumentumoknak a Biztosító székhelyére történő Biztosítóhoz történő beérkezését megtételét követő második hónap első napjának 0:00 órakor kezdődik, feltéve, hogy a Biztosító a Biztosított Biztosítotti Nyilatkozatban megtett csatlakozási kérelmét elfogadta.

 

 1. Mikor szűnik meg az NN Biztosító Zrt. kockázatviselés az adott biztosított vonatkozásában?

A Biztosító kockázatviselése és biztosítotti jogviszony adott Biztosított vonatkozásában megszűnik

 1. a Biztosított halálával, a halál időpontjában;
 2. azon biztosítási év utolsó napján 24 órakor, amelyik biztosítási évben a Biztosított a következő biztosítási évre vonatkozó új biztosítási díjrészt elutasítja és a Szerződő erről tájékoztatja a Biztosítót;
 3. azon biztosítási év utolsó napján 24 órakor, amelyik biztosítási évben a Biztosított a módosult Teljes Műtéti listát elutasítja és a Szerződő erről tájékoztatja a Biztosítót;
 4. a Biztosított az Általános Biztosítási Feltételekben meghatározott feltételek szerinti felmondása esetén az ott meghatározott időpontban;
 5. a Csoportos Biztosítás bármely okból történő megszűnésével a megszűnés napján 24 órakor;
 6. amennyiben a Biztosított nem felel meg a jelen Biztosítotti feltételeknek:
 7. amennyiben a Biztosított tagsági vagy pártoló tagsági jogviszonya, amire tekintettel a Csoportos Biztosításhoz csatlakozott, megszűnik, a Biztosító kockázatviselése és a biztosítotti jogviszony adott Biztosított vonatkozásában azon hónap utolsó napján 24 órakor szűnik meg, mikor a Biztosított Szerződővel fennálló tagsági vagy pártoló tagsági jogviszonya megszűnik (érdekmúlás esete)
 8. ha a Biztosított az általa vállalt esedékes biztosítási díjrészt a Szerződővel történt megállapodás alapján a Szerződő részére nem teljesíti, akkor a Biztosító kockázatviselése és a biztosítotti jogviszony adott Biztosított vonatkozásában az elmaradt díjrész esedékességének időpontjára visszamenő hatállyal szűnik meg, melyről a Szerződő tájékoztatja a Biztosítót.
 • a Biztosító kockázatviselése és a biztosítotti jogviszony adott Biztosított vonatkozásában azon biztosítási év utolsó napján 24 órakor megszűnik, amelyik évben a Biztosított eléri 65. életévét;

 

A Biztosító kockázatviselése az egyes kiegészítő biztosítási fedezetek vonatkozásában is megszűnhet, melynek részleteiről a Biztosítási Feltételekben tájékozódhat, amely elérhető a 4. számú kérdésnél.

 

 1. Mit tehetek, ha meggondoltam magam?

Amennyiben a Biztosított úgy találja, hogy a biztosítási fedezet nem felel meg az igényeinek, akkor az Biztosítottra vonatkozó biztosítotti jogviszonyt a Visszaigazolás kézhezvételétől számított 30 napon belül az NN Biztosító Zrt. 1364 Budapest, Pf. 247 címére, a borítékon feltüntetve, hogy KISZÁMOLÓ EGYESÜLET küldött írásbeli nyilatkozattal indoklás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja.

 

Ilyen esetben a Biztosító kockázatviselése a Biztosított Csoportos Biztosításhoz való csatlakozását követő második hónap első napjának 0.00 órájára (kockázatviselés kezdete) visszamenő hatállyal szűnik meg, így nem áll fenn díjfizetési kötelezettség, az esetlegesen befizetett díj részeket a Szerződő a Biztosított részére visszatéríti. A határidőn túl feladott felmondást a Biztosító rendes felmondásnak tekinti. Rendes felmondással a biztosítási jogviszonyát a visszaigazolás kézhezvételétől számított 30 nap eltelte után NN Biztosító Zrt. 1364 Budapest, Pf. 247 címére, a borítékon feltüntetve, hogy KISZÁMOLÓ EGYESÜLET intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor megszüntetheti. Ez esetben a Biztosító kockázatviselése megszűnik annak a hónapnak az utolsó napján 24 órakor, amelyik hónapban a Biztosított Rendes Felmondásról szóló írásbeli nyilatkozata a Biztosítóhoz beérkezik és rögzíti.

 

 1. Ki jogosult a Biztosító szolgáltatására?

Kedvezményezett: a biztosítási szolgáltatásra jogosult személy, aki:

 1. ha a szolgáltatás a Biztosított életében válik esedékessé: a Biztosított
 2. ha a szolgáltatás a Biztosított halála miatt válik esedékessé:
 3. ba) a Biztosított által a Kedvezményezett jelölő nyilatkozatban megnevezett személy vagy személyek vagy
 4. bb) a Biztosított örököse, ha a Biztosított halála esetére a Kedvezményezett-jelölő nyilatkozatban nem neveztek meg Kedvezményezettet;

A kedvezményezett jelölésről további tudnivalókat Biztosítási Feltételekben talál, amely elérhető a 4. számú kérdésnél.

 

 1. Milyen esetben nem szolgáltat a Biztosító?

Mint minden Biztosító, az NN Biztosító Zrt. is kizár bizonyos eseteket a szolgáltatási körből, ezek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak lehetnek:

A Biztosító a biztosítási összeg kifizetése alól mentesül, amennyiben a Biztosított halálát a Kedvezményezett szándékosan okozta.

A Biztosító kockázatviselése az adott Biztosított vonatkozásában a biztosítási összeg kifizetése nélkül szűnik meg abban az esetben, ha a Biztosított

 1. szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben, vagy
 2. a kockázatviselés kezdetétől számított két éven belül elkövetett öngyilkosság következtében hal meg.

A kiegészítő baleset- és egészségbiztosítási fedezetek vonatkozásában a Biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a biztosítási eseményt a Szerződő vagy az adott Biztosított, illetve a velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk, üzletvezetésre jogosult tagjuk vagy különös feltételben meghatározott munkakört betöltő alkalmazottjuk, tagjuk vagy megbízottjuk jogellenesen, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartással okozta.

A Biztosító kockázatviselés nem terjed ki többek között:

 • az adott Biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetétől számított 2 (két) éven belül nem terjed ki a kockázatviselés kezdete előtt fennálló betegségekkel, kóros állapotokkal, veleszületett rendellenességekkel és azok következményeivel okozati összefüggésben álló biztosítási eseményekre, amennyiben arról a Biztosított tudomással bírt, vagy azt ismernie kellett.
 • a biztosítási esemény extrém sporttevékenység végzése során következik be;
 • a biztosítási esemény gépi erővel hajtott szárazföldi, vízi vagy légi járműben országos vagy nemzetközi sportversenyen való részvétel következtében, vagy ilyen versenyre való felkészülés (edzés) során következik be;
 • a Biztosított halála, balesete, betegsége olyan, egyéb jellegű repülőtevékenység (különösen, de nem kizárólagosan az ejtőernyős ugrás, sárkányrepülés, egyéb sportrepülés, mezőgazdasági repülés stb.) során következik be;

 

A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki továbbá a Különös Biztosítási Feltételekben az egyes kiegészítő biztosítási fedezeteknél meghatározott esetekre, különösen, de nem kizárólagosan:

 • a kockázatviselés kezdetét megelőzően bármely okból már károsodott, beteg, sérült vagy csonkolt testrész vagy szerv baleset által okozott állapotromlására
 • a Teljes műtéti listában nem szereplő, vagy nem térítettként szereplő műtétekre,
 • ha igazolható, hogy a műtét, vagy a kórházi kezelésre öngyilkossági kísérlet következtében került sor
 • területi hatályon kívül történt biztosítási eseményekre,
 • ha nem a Biztosítási Feltételek 4. számú mellékletében meghatározott 32 súlyos betegség következik be
 • fogtörésre, fogrepedésre, illetve a fogak és fogpótlások sérülésére, patológiás törésre,

A részletes kizárásokat és mentesüléseket az Biztosítási Feltételek 13., 14., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. és 30. pontjai tartalmazzák, amely elérhető a 4. számú kérdésnél.

A térített műtétek listáját a mindenkor aktuális Teljes műtéti lista tartalmazza, mely a Biztosító ügyfélszolgálatán, az értékesítési irodáiban, valamint a Biztosító mindenkori hivatalos honlapján és a jelen honlapon a 4. pontban szereplő linken keresztül… tekinthető meg. A Biztosító ügyfélszolgálatának és értékesítési irodáinak elérhetősége a Biztosító mindenkori hivatalos honlapján megtalálható.

 

 1. Miként lehet bejelenteni a szolgáltatási igényt?

A választott biztosítási csomagban meghatározott biztosítási szolgáltatások igénybevételéhez és elbírálásához a Biztosító minden olyan dokumentum benyújtását kéri, mely a biztosítási eseményhez és a szolgáltatás iránti igény elbírálásához releváns információkat tartalmaznak.

Szükség lesz a Biztosító által rendszeresített, vagy azzal megegyező tartalmú, kitöltött a bejelentő és a Kedvezményezett által aláírt igénybejelentő nyomtatvány(ok)ra, amely(ek) elérhető(k) a www.nn.hu/dokumentumtar Ügyfélszolgálati dokumentumok menüpontjában

A beküldendő dokumentumok listája a Biztosítási Feltételek 2. számú mellékletében találhatók.

A biztosítási eseményt az alábbi címen lehet bejelenteni:

NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Életbiztosítási Szolgáltatások

1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8.

A Biztosító telefonszáma, melyen a biztosítási szolgáltatás iránti igény jelezhető:

1433 (NN TeleCenter)

 

 1. Milyen asszisztencia szolgáltatás érhető el?

Az NN Biztosító Zrt. a Kiszámoló Egyesület rendes és pártoló tagjai részére nyújtott csoportos élet- baleset és egészségbiztosítási szerződés biztosítottjai részére visszavonásig, de legalább egy évre térítésmentesen asszisztencia szolgáltatást biztosít.

Az asszisztencia szolgáltatás keretében elérhető 7/24 orvosi call center szolgáltatást a Teladoc Hungary Kft. (Cg.: 01-09-864388, székhely: 1092 Budapest, Köztelek u 6., továbbiakban: Teladoc) nyújtja.

A 7/24 Orvosi call center szolgáltatás alatt telefonon történő orvosi tanácsadást értjük, melyet a Biztosított vagy vele egy háztartásban élő közeli Hozzátartozója a Teladoc +36-1-461-1519-es telefonszáma felhívásával vehet igénybe. Az orvosi call center az év minden napján, napi 24 órában fogadja a hívásokat, melyek rögzítésre kerülnek.

A telefonon nyújtott tájékoztatás tájékoztató jellegű, és nem pótolja a személyes orvosi vizsgálatot.

Az asszisztencia szolgáltatás igénybevételének a feltétele, hogy a Biztosított hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait az NN Biztosító Zrt. a Teladoc Hungary Kft-nek átadja, tekintettel arra, hogy a meghatározott biztosítási titoknak minősülő adatok Biztosító által történő átadása a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen.

Az asszisztencia szolgáltatás igénybevétele érdekében kezelt adatokra vonatkozó szabályok az Asszisztencia Adatvédelmi tájékoztatóban kerültek meghatározásra.

Az asszisztencia szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Kiszámoló Egyesület rendes és pártoló tagjai részére nyújtott csoportos élet- baleset – és egészségbiztosításhoz kapcsolódó díjmentes asszisztencia szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályokat és az Adatkezelési tájékoztatót a 4. számú kérdésnél linken éri el.

 

 1. Ki a biztosításközvetítő?

Csernok Miklós egyéni vállalkozó (2040 Budaörs, Ébner György köz 4., adószám: 18747636-1-13, MNB nyilvántartási szám: 219060400114, függő biztosításközvetítő, aki a Biztosítóval kötött megbízási szerződés alapján, a Biztosító megbízásából eljárva közreműködik a Biztosítottak Csoportos Biztosítási szerződéhez történő csatlakoztatásában.

A Biztosításközvetítő a biztosításközvetítői tevékenységet a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban Bit.) 4. § (1) bekezdés 34. pont a) alpontja szerinti függő biztosításközvetítőként (ügynökként) végzi. A Biztosításközvetítő a Biztosítók megbízása alapján kizárólag az NN Biztosító Zrt. termékeit közvetíti, de nem jogosult a biztosító nevében a biztosítási szerződést megkötni, illetve a biztosító nevében egyéb jognyilatkozatokat sem tehet.

A függő ügynöki tájékoztatót a 4. számú kérdésnél linken éri el.

 

 1. NN Biztosító Zrt adatai, elérhetősége, felügyeleti hatósága

Név: NN Biztosító Zrt.

Székhely címe: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8.

Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 247

Telefonszáma: 1433, +36 1 255 5757

Fax száma: 06 1 267 4833

E-mail címe: nn@nn.hu

Cégjegyzékszáma: 01-10-041574

Nyilvántartja: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 10492033-2-44

Fő tevékenységi köre: Életbiztosítás

Tevékenységi engedély száma(i): Állami Biztosításfelügyelet: 4/1991, Magyar Nemzeti Bank: H-EN-II-85/2015

Felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levélcím: 1534 Budapest  BKKP Postafiók: 777), honlap: felugyelet.mnb.hu

Ügyfélszolgálat:

Cím: 1138 Budapest, Váci út 133.

Nyitvatartás biztosítói ügyfeleknek:

hétfő: 8:00 – 19:00

kedd-péntek: 8:00 – 16:00

 

 1. Hova fordulhatok panaszommal?

A Csoportos Biztosítási Szerződéssel és a biztosításközvetítő tevékenységével kapcsolatos panasszal forduljon az NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ügyfélszolgálati Igazgatóságához (címe: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8., postacíme: 1364 Budapest, Pf.: 247, telefonszáma: 1433 (NN TeleCenter), faxszáma: 267-4833, e-mail: biztosito.panasz@nn.hu). A panasz Biztosító általi elutasítása esetén, illetve ha a Biztosított a Biztosító válaszával nem ért egyet, az alábbi szervezetekhez fordulhat: a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjánál (ügyfélszolgálati cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.,levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest BKKP Pf.: 777, telefon: 06-80-203-776, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu) fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti (levelezési cím általános ügyekben: Pénzügyi Békéltető Testület 1525 Budapest, Pf.: 172, telefonszáma: 06-80-203-776, e-mail címe: ugyfelszolgalat@mnb.hu vagy elektronikus formában az ügyfélkapun keresztül: www.magyarorszag.hu) vagy a polgári rendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.

A biztosítási jogviszonyból eredő igényeit a fentiekben megjelölt alternatív vitarendezési módok mellőzésével bírói úton is érvényesítheti. A bírósági eljárásra a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései irányadóak.

A panaszkezelésre vonatkozó részletes szabályokat megtalálja a Biztosítási feltételek 17. pontjában, amely elérhető a 4. számú kérdésnél.

 

A fenti tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek! A csoportos biztosítással kapcsolatos részletes információkat a Kiszámoló Egyesület rendes és pártoló tagjai részére nyújtott csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei tartalmazzák és szabályozzák. A csatlakozási kérelem benyújtása előtt mindenképp tanulmányozza át alaposan a feltételeket, és csak azok ismeretében hozza meg tájékozott döntését!

 

 

 

Egy hozzászólás a(z) “Csoportos életbiztosítás” című bejegyzéshez

 1. Üdvözlet! Ez egy hozzászólás.
  A hozzászólások moderálásához, szerkesztéséhez és törléséhez látogassunk el a honlapunk vezérlőpultjának
  Hozzászólások menüpontjához.
  A hozzászólok avatarját a Gravatar biztosítja.

A hozzászólások jelenleg nem engedélyezettek ezen a részen.